Băng Keo Trong Dán Thùng Carton tại Tp HCM

100,000

  • Giá băng keo trong  dán thùng 1 ký 100 yard (6 cuộn)

Loại ( 100 Yard) Trọng lượng : 1.2kg/cây/6 cuộn.(Bản rộng 50cm/0.55 Mic/dài 100yard/lõi 4mm. Hiện có giá 52.000VNĐ/cây ( 6 cuộn ) 

  • Giá băng keo dán thùng 2 ký 200 yard (6 cuộn)

Loại (200 Yard) Trọng lượng : 2.4kg/cây/6 cuộn.(Bản rộng 50cm/0.55 Mic/dài 200yard/lõi 4mm. Hiện có giá 120.000VNĐ/cây ( 6 cuộn )

  • Giá Băng Keo dán thùng có chữ hàng dễ vỡ

Băng keo dán thùng có chữ hàng dễ vỡ hiện có giá 85.000VNĐ/cây ( 6 cuộn )